Tổng hợp tất cả các loại trán của đàn ông và phụ nữ